KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri, ziyaretçi ve çalışan adayı bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Firmamız aşağıda belirtilen hususlar uygulamaktadır.

 • Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, fabrikalar, bayiler gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

 • Kişisel veriler Firmamız tarafından; üretim, satış, pazarlama ve yönetim faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Firma’nın yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Firma bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması,tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Firma’ya ait veya Firma tarafındankullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Firma tarafındansunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.

 • Firmamız web sitesi üzerinden, iletişim formunun (ürün ve hizmet ile ilgili yorum ve sorulara ilişkin) doldurulmasına yönelik müşteri bilgileri alınmakta olup iş başvurularının gerçekleştirilmesine yönelik ise aday çalışan bilgileri alınmaktadır.

 • Firmamız,kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda,kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır.

 • Firma web sitesi üzerinden iletişim formu veya işe alım işlemlerinde kullanılmak üzere talep edilen müşterilere ve aday çalışanlara ait her türlü kişisel bilgi, müşteri/aday çalışan onayıolmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.Yalnızca müşteri/aday çalışan bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

 • Müşterilerimizin/aday çalışanlarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin/aday çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Firmamız sistem ve internet alt yapısı güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

 • Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Firmamız tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Firmamız, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Firmanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır.Firmamız,sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnızEr-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.’nin talimatları doğrultusunda,Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

 • Firmamız web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Firmamız sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Firmamız sorumluluk üstlenemez.

 • Firmamız web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.’ye aittir. Firmamız web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Firmamızda saklıdır.

 • KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Firma üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışındakişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Firma tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak, Bozburun Mahallesi Ahmet Nuri Erikoğlu Caddesi No: 29/1 Merkezefendi DENİZLİ adresine kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya erbakir@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Firma ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Dok. No: KVKK.02   Rev. No: 0

TCMB Kurları (25.04.2024) USD: 32,5327 - EUR: 34,771 - GBP: 40,518 Fixing Kurları (24.04.2024) USD: 32,635 - EUR: 34,8901 - GBP: 40,5653 Fixing Pariteler EUR / USD: 1,0691 - GBP / USD: 1,243